Informatie over jeugd- en jongerenwerk

“Onze Gemeente komt tot bloei wanneer zij maximaal is toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.”

Dit doen we door:
• De jongeren te zien, met inlevende volwassenen om hen heen
• Gesprekken met hen te hebben in vertrouwen en een goede sfeer
• Een warme en biddende Gemeente te zijn
• Het jeugdwerk aantrekkelijk te maken
• Jeugd en gezin prioriteit te geven
• Hen leren goede naasten te zijn
• Hen verantwoordelijkheden te geven binnen de Gemeente

Het doel van het jeugdwerk is onze jongeren in aanraking te brengen met en te bewaren bij het Evangelie, zodat ze Jezus Christus leren kennen in hun leven als Heiland en Zaligmaker.

Het jeugdwerk heeft een kerkenraad nodig die de jeugdouderling ondersteunt in zijn taak, prioriteit geeft aan kinderen en jongeren (en hun gezinnen!), medewerking biedt omtrent de uitvoering van het jeugdbeleidsplan, financiële middelen ter beschikking stelt, voldoende sfeervolle, beschikbare ruimtes heeft om het jeugdwerk te kunnen organiseren en laat merken dat het jeugdwerk gedragen wordt door de Gemeente door in het openbare gebed Gods zegen te vragen voor de leidinggevenden en de jeugd van de Gemeente.

Samen met de jeugdleiders draagt de Jeugdouderling zorg voor een stimulerende en inspirerende omgeving waarin jongeren kunnen groeien tot volwassen discipelen van Jezus Christus in woord en daad.

De jeugdouderling denkt met de jeugdleiders mee over de uitvoering van het jeugdwerk. De jeugdouderling doet dit in zijn verantwoordelijkheid als kerkenraadslid en brengt vanuit de Jeugdraad het jeugdwerk ter sprake op de vergaderingen van de kerkenraad. De ouderling is bovendien een vertrouwenspersoon met een ambtsgeheim, die nastreeft iemand te zijn met een liefdevol oog en een open oor voor de jeugd.

De Jeugdraad bestaat uit een afvaardiging van alle geledingen van het Jeugdwerk, waardoor alle geledingen goed vertegenwoordigd zijn. De Jeugdraad draagt zorg voor de uitvoering van de speerpunten in het jeugdbeleidsplan, geeft de kerkenraad advies, zorgt voor coördinatie en afstemming tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk en evalueert projecten en activiteiten.

Het jeugdwerk richt zich op de volgende vijf aandachtsgebieden:

• Jongerenactiviteiten

• Jeugdpastoraat

• Toerusting van ouders en jeugd(leiding)

• Jeugd en eredienst • Jeugddiaconaat

Aandachtsgebieden Jeugdwerk

 

Crèche
Voor de allerkleinsten binnen onze Gemeente wordt er crèche aangeboden. De crèche wordt gehouden iedere zondagmorgen tijdens de eredienst, tweede kerstdag, tweede paasdag en tijdens de middagdiensten van dank- en biddag.
Opstapgroep
Voor schoolgaande kinderen van groep 1 t/m 4 is er iedere zondag tijdens een deel van de ochtenddienst Opstapgroep. Gezien de grote ontwikkelingsverschillen tussen deze kinderen, zijn er twee verschillende groepen: basisonderwijs groep 1-2 en groep 3-4
Jeugdclubs
Naast de wekelijkse erediensten en catechisatie is het belangrijk dat jongeren elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten. Hiervoor zijn er diverse clubs opgezet:
• Kinderclub “Het Zoeklicht” richtlijn 7 - 9 jaar / groep 4-6 basisonderwijs
• Kinderclub “De Wegwijzer” richtlijn 9 - 12 jaar / groep 6-8 basisonderwijs
• Tienerclub “De Windroos” richtlijn 12 - 15 jaar / klas 1-3 voortgezet onderwijs
• Jongerenclub “Discover” richtlijn 15+ / vanaf klas 4 voortgezet onderwijs

Catechisatie
Om jongeren te leren de bijbel te begrijpen, zijn de catechisaties belangrijk. Elke jongere vanaf 12 jaar wordt uitgenodigd om catechisatie te volgen. Op dit moment zijn er de volgende groepen:

• Voortgezet onderwijs klas 1-2
• Voortgezet onderwijs klas 3-4
• Jongeren die ouder zijn
• Belijdeniscatechisatie

 

Van het jeugdpastoraat wordt verwacht dat zij oog hebben voor de jongeren in de Gemeente, de leefwereld van de jongeren kennen en de jongeren terzijde willen staan op de weg van het geloof.
Om het contact met jongeren te onderhouden en te weten wat er onder de jeugd leeft, worden alle jongeren van de Gemeente vanaf 12 jaar uitgenodigd voor een gesprek. Dit gebeurt vaak in groepjes met 2 à 3 jongeren. Doel is om in een ontspannen sfeer met elkaar over het geloof en de kerk te spreken. Het Jeugdpastoraat bestaat uit 4 leden van de gemeente en zijn allen vertrouwenspersoon.

Geloofsopvoeding begint thuis. Het gezin is daarvoor namelijk (veruit!) de belangrijkste plaats. Wat kinderen thuis meekrijgen – en hóe dat gebeurt - heeft grote invloed op de rest van hun leven.
De werkgroep ondersteunt ouders bij de geloofsopvoeding, versterkt de onderlinge betrokkenheid tussen jeugdwerk en geloofsopvoeding thuis en organiseert toerustingsavonden en activiteiten rond geloofsopvoeding thema's

In deze tijd van toenemende individualisering is het belangrijk om jongeren al vroeg te laten zien wat zij kunnen betekenen voor anderen. Het aanleren van een diaconale houding bij de jeugd is een waarde die van essentieel belang is voor het functioneren als Christen in de Gemeente en in de maatschappij.
De werkgroep komt met ideeën om de kinderen en jongeren meer bij de diaconie te betrekken en organiseert en coördineert diaconale projecten i.s.m. de jeugdclubs.

De zondagse erediensten zijn het hart van  de ‘kerkelijke’ activiteiten. Hier komt de Gemeente samen, om te luisteren naar Gods Woord en samen te bidden en te zingen.

De werkgroep coördineert bijzondere diensten, draagt zorg voor de kinderbladen en organiseert preekbesprekingen in samenspraak met predikant en catechisatieleiding en komt met ideeën om de kinderen en jeugd meer bij de eredienst te betrekken.

Kerkdiensten

Agenda