ONZE MISSIE

  

Wat is een missie?

Datgene wat wij als Hervormde Gemeente willen uitdragen naar buiten, waar we voor staan.

Onze missie:

Wij zijn een Hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland, die leeft vanuit het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus Christus is ons fundament, de Bijbel ons kompas.

Iedere zondag komt de gemeente samen in de erediensten, waar iedereen is welkom is. Hier staan het Woord van God (de Bijbel) en de Woordverkondiging centraal en wordt er gezongen, gebeden en geven wij onze gaven voor de naaste en de kerk. Met regelmaat wordt de Heilige Doop bediend en het Heilig Avondmaal gevierd. Ook op andere momenten in de week komen we samen voor catechese, Bijbelstudie, verenigings- en clubwerk en onderlinge ontmoeting.

Naast het Woord van God stempelt het gereformeerd belijden ons gemeente-zijn. Wij vertalen dat naar deze tijd en naar ons persoonlijk leven.

Levend vanuit de liefde van Jezus Christus vinden wij het belangrijk om in woord en daad om te zien naar elkaar en onze medemens, dichtbij en ver weg.

We willen aanstekelijk voor elkaar en onze omgeving zijn en hebben de opdracht om uit te delen van de onpeilbare liefde, rijkdom en beloften van onze drie-enige God aan wie het maar horen wil.

 

ONZE VISIE

 

Wat is een visie?

Het beeld of de verwachting die we van de toekomst hebben, waar we voor willen gaan.

 

ONZE VISIE

We leven in een tijd waarin het christendom wereldwijd groeit, maar in Europa een minderheid is geworden. Zo ook in Lelystad, een jonge en groeiende gemeente met een grote diversiteit aan inwoners. Bijbelse normen en waarden zijn steeds minder leidend en kerkgang minder vanzelfsprekend, terwijl er juist ook een groeiende behoefte is aan zingeving en spiritualiteit. De ik-gerichtheid en individualisering in de maatschappij nemen toe en de invloed van technologie en (social)media is enorm.

Tegelijkertijd geloven wij, dat God deze wereld schiep én onderhoudt en ook vandaag alle mensen oproept tot bekering en Zijn plan uitvoert. God heeft namelijk zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft (naar Joh. 3:16)  Dit is de kern van ons geloof.

Liefde voor God

Onze geloofsgemeenschap in Lelystad is geplaatst om Christus uit liefde te dienen en een beeld van Hem te zijn. Als we samenkomen in de erediensten, dan doen we dat tot eer van God, waar we Hem aanbidden en prijzen. Het lezen uit de Bijbel en de verkondiging hiervan staan centraal. We willen niet alleen horen en leren, maar ook groeien in geloof en kennis van God, om hier iedere dag uit te leven en naar te handelen.

 

Liefde voor elkaar

Wij hebben het verlangen om als gemeente één te zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Iedereen heeft talenten van God ontvangen, die binnen de gemeente tot hun recht komen. De veelkleurigheid en diversiteit, en daarmee ook verschillende opvattingen, ervaren we als een gave van God. Dat is een gave die ook een ópgave is. We zijn aan elkaar gegeven, als broers en zussen. We dienen elkaar en tonen interesse in de geloofsbeleving van de ander. We hebben oog en hart voor elkaar, zodat ook buiten de gemeente gezien wordt dat Christus leeft in onze Gemeente.

Afb boven binnen buiten

Liefde voor onze naaste

We zijn er niet alleen voor de eigen kring, maar geroepen om God én onze naaste te dienen. Zo willen we als gemeente ook invulling geven aan de naam van ons kerkgebouw, ’t Lichtschip, als baken op volle zee, waar wij het licht van het evangelie van Jezus Christus laten schijnen in de wereld waarin wij leven. We zijn een open gemeente, waar iedereen welkom is én gezien wordt. We zijn aanstekelijk voor onze omgeving en willen heel Lelystad bereiken met het evangelie, waar ook de Pioniersplek Zuiderlicht gaat bloeien. We werken samen met andere kerken om onze naasten te helpen, dichtbij en ver weg, in zowel missionaire als in diaconale projecten.  

 

Zo delen we uit van de onpeilbare liefde, rijkdom en beloften van onze drie-enige God aan wie het maar horen wil. Zo kijken wij uit naar de opstanding op de jongste dag en het eeuwig leven, wanneer God alle tranen van onze ogen zal afwissen en waar de dood niet meer zal zijn.